Περιγραφή - Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by pfreris on

Περιγραφή

Γενικές αρχές σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. Τοπολογίες και πρότυπα τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ποιοτικά χαρακτηριστικά δικτύων. Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης. Τεχνική PCM, Σηματοδοσία, πρότυπο OSI, τοπολογίες δικτύων. Δημόσια δίκτυα μεταγωγής. Συστήματα σηματοδοσίας, ISDN, Ευφυή δίκτυα, Συνδρομητικό δίκτυο. Εξειδικευμένα δίκτυα. Hellaspac, Hellascom.. Συστήματα μετάδοσης. Σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία. Συστήματα πoλυπλεξίας PDH και SDH. Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ISDN. Δίκτυα Χ.25 και Frame Relay. Δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης Β-ISDN. Δίκτυα ασύγχρονου τρόπου μετάδοσης ATM και δίκτυα ευρείας ζώνης. Υλικό και λογισμικό διαχείρισης δικτύων. Μετρολογία δικτύων και εφαρμογές. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τηλεφωνία μέσω Internet.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να κατανοούν τη δομή και την λειτουργία των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, να αναλύουν και να σχεδιάζουν απλά τηλεπικοινωνιακά συστήματα διαφόρων ειδών,
να μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν το πλέον κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα για ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών και να είναι ικανοί για την εκπόνηση μελέτης, επίβλεψης, συντήρησης, εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Συστήματα Επικοινωνίας, Haykin Simon, Moher Michael Λεπτομέρειες
 2. Ψηφιακές επικοινωνίες, Bateman Andy Λεπτομέρειες
 3. Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “High-Speed Networks”, W. Stallings, Prentice Hall.

 2. “Δίκτυα ΑΤM, Handel, R. Huber, M. Schroder, S. Εκδόσεις. Ίων, Αθήνα.

 3. “Αυτόματη Τηλεφωνία”, Ε. Μπίλλης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 4. Propagation in non-Ionizing Media”, CCIR, Vol. V, ITU, 1998.

 5. “Wireless Communications and Networks”, W. Stallings, Prentice Hall.

 6. “Wireless Network Evolution”, V. Garg, , Prentice Hall.

 7. Wireless Communications”, TΗ. Rappaport, , Prentice Hall.

 8. “Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής κινήσεως και Εφαρμογές”, Μ. Δ. Λογοθέτης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2001.

 9. Τεχνικά εγχειρίδια και πληροφοριακά έντυπα εταιρειών.

 10. “Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ”,H. Taub, D. Schilling,3η βελτιωμένη Ελληνική έκδοση, (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

 11. “Συστήματα Επικοινωνίας”, Simon Haykin (Ε. Συκά, Μ. Θεολόγου), Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 12. “Ψηφιακές Επικοινωνίες”,A. Bateman (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: