Σήματα Συστήματα & ΨΕΣ - Παρουσιάσεις εργασιών (έκδοση 3)